Právní ustanovení

Podmínky užití a ochrana osobních údajů

 1. Duševní vlastnictví
 2. Povaha informací
 3. Odkazy na jiné stránky
 4. Osobní údaje a další informace
 5. Omezení odpovědnosti
 6. Dostupnost webových stránek
 7. Informace o produktech
 8. Rozhodné právo a jurisdikce
 9. Právní ustanovení
 10. Poděkování

Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. k jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržet. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali.

Váš přístup na stránky www.spravnadiagnoza.cz (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.

1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky vlastní a provozuje společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 – Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, součást skupiny Sanofi Group (dále jen „společnost Sanofi“).

Veškeré informace zobrazené, přístupné nebo uváděné na Stránkách, včetně materiálů, dokumentů, souborů, návrhů, grafiky, technických nákresů, vybavení, kódů a vzhledu a uspořádání Stránek (dále jen „Materiály“) jsou ve vlastnictví francouzské mateřské společnosti Sanofi nebo dalších společností, které s ní tvoří koncern v souladu s § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Skupina Sanofi“), a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli užití Materiálů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Sanofi a musí obsahovat následující doložku „Copyright © Sanofi 2014. Všechna práva vyhrazena“.

Veškerá práva k Materiálům jsou vyhrazena, pokud není v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak. Všechny názvy produktů uváděné na stránkách www.spravnadiagnoza.cz jsou řádně registrovanými ochrannými známkami společnosti Sanofi, případně jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, není-li uvedeno, že je konkrétní název ve vlastnictví jiného subjektu. Ochranné známky, obchodní názvy, loga, názvy produktů a další označení uváděná na Stránkách jsou chráněna na národní i mezinárodní úrovni. Jakékoli jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sanofi je zakázáno.

2. POVAHA INFORMACÍ

Je možné, že na Stránkách budou uveřejněny odborné komentáře týkající se obsahu Stránek či výňatky z článků v médiích. Tyto informace představují výhradně názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Sanofi. Citovaní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Sanofi a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Sanofi žádnou odměnu. Společnost Sanofi také neodpovídá za přesnost ani úplnost informací v podobných materiálech. Odborné komentáře a články vyjadřují osobní názor autora a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem společnosti Sanofi, která za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

Stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení praktickým lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na Stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli humánního léčivého přípravku prezentovaného na Stránkách. Vždy je třeba poradit se s lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace humánního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Sanofi ani jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se společnosti Sanofi, jiné společnosti ze Skupiny Sanofi či jejich výrobků.

3. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Společnost Sanofi nenese odpovědnost za stránky jakékoli třetí osoby, na něž se lze dostat prostřednictvím odkazů na Stránkách. Společnost Sanofi nemá možnost kontrolovat obsah stránek třetích osob nezávislých na společnosti Sanofi a ani tak nečiní, proto za obsah těchto stránek nenese žádnou odpovědnost. Existence odkazu na jiné stránky neznamená, že společnost Sanofi s obsahem těchto stránek nebo s jejich využitím souhlasí.

Uživatel Stránek musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby Stránky, ani zařízení, které používá k přístupu na Stránky, nebyly napadeny např. virem, trojským koněm či jiným škodlivým softwarem.

Stránky třetích osob mohou obsahovat odkazy vedoucí na Stránky. Žádný podobný odkaz nesmí být zveřejněn bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Sanofi. Společnost Sanofi v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost těchto stránek třetích osob a zároveň nekontroluje, neschvaluje ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné prostřednictvím stránek třetích osob.

4. OSOBNÍ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE

4.1 Společnost Sanofi nesdělí žádné třetí osobě osobní údaje, které jí poskytnete elektronickou poštou. Tyto údaje budou použity výhradně k tomu, abychom Vám mohli co nejefektivněji odpovědět.

Společnost Sanofi zpracovává pouze ty osobní údaje uživatelů, které jí uživatelé sami poskytnou, a pouze k těm účelům, ke kterým jí budou poskytnuty. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má uživatel právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zákona, včetně práva požadovat likvidaci osobních údajů týkajících se uživatele. Stačí k tomu jen výzva zaslaná na následující adresu:

Společnost Sanofi upozorňuje uživatele, že na Stránkách mohou být shromažďovány údaje o chování uživatele prostřednictvím souborů „cookies“ za účelem získání statistických informací o užívání Stránek a o pohybu uživatele na Stránkách. Získané informace nemají povahu osobních údajů a na jejich základě není možné uživatele identifikovat. Používání „cookies“ má uživatel možnost odmítnout.

4.2 Stránky nejsou určeny k získávání důvěrných informací od uživatelů.

V důsledku této skutečnosti nebudou žádné informace (ve formě dokumentů, dat, grafiky, otázek, návrhů apod.), které na Stránkách uveřejníte, považovány za důvěrné, s výjimkou výše zmíněných osobních údajů. Poskytnutím informací opravňujete společnost Sanofi k tomu, aby s těmito informacemi nakládala, reprodukovala je, upravovala nebo předávala dál, vždy však pouze za účelem vyřízení Vaší žádosti.

Neposkytujte prostřednictvím Stránek žádné osobní údaje jiných osob ani informace, které jsou důvěrné nebo které tvoří obchodní tajemství.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Sanofi se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací na Stránkách, jejichž obsah ovšem může měnit kdykoli bez předchozího oznámení. Společnost Sanofi nicméně nemůže plně garantovat přesnost, určitost, aktuálnost či úplnost informací na Stránkách. Společnost Sanofi nenese odpovědnost za následující jevy:

 • jakákoli nepřesnost, neurčitost, neaktuálnost nebo neúplnost informací na Stránkách
 • jakákoli újma způsobená zásahem třetí osoby, vedoucím ke změně informací nebo materiálů na Stránkách
 • jakákoli újma, bez ohledu na příčinu, původ, povahu nebo následky, a to i v případě, že společnost Sanofi věděla o možnosti vzniku této újmy, bez ohledu na to, zda byla újma způsobena v důsledku (i) přístupu nebo nemožnosti přístupu na Stránky, (ii) využití Stránek, včetně jakéhokoli poškození nebo viru, který napadl operační systém uživatele nebo jakýkoli jiný produkt, a/nebo (iii) spolehnutí se na jakékoli informace přímo nebo nepřímo poskytnuté na Stránkách.

Materiály na Stránkách jsou poskytovány, jak stojí a leží. Společnost Sanofi neodpovídá za jejich vhodnost či způsobilost jejich užití k určitému účelu.

6. DOSTUPNOST STRÁNEK

Jako uživatel berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby Stránky fungovaly bezvadně, a společnost Sanofi nenese za vady fungování Stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek, a (iii) fungování Stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Sanofi, např. stavem telekomunikačních linek mezi společností Sanofi a uživatelem nebo stavem jiných systémů nebo sítí.

Společnost Sanofi a/nebo dodavatelé společnosti Sanofi mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování Stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám Stránek, aniž by tím společnosti Sanofi vznikla jakákoliv odpovědnost.

7. INFORMACE O PRODUKTECH

Informace zveřejněné na Stránkách mohou obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na produkty, programy a služby společností ze Skupiny Sanofi, které nejsou nabízené nebo dostupné v některých zemích či oblastech, nebo jsou nabízené pod jinými ochrannými známkami, a jejichž použití se může řídit odlišnými právními předpisy. Tyto informace nesvědčí o záměru společnosti Sanofi prodávat či poskytovat tyto produkty, programy či služby v dané zemi. Pro informace o produktech, programech či službách v dané zemi se laskavě obraťte na společnost Sanofi nebo na obchodního partnera Sanofi.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto Stránky a jejich obsah se řídí českým právem. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.

9. PRÁVNÍ USTANOVENÍ

9.1 Odpovědný redaktor Stránek:

Sanofi Genzyme, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Česká republika

9.2 Vydavatel a editor:

Sanofi Genzyme, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Česká republika

9.3 Hosting:

Consovenio, s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 222 191 904

10. PODĚKOVÁNÍ

Ochranné známky

Fotografie:

sanofi-aventis, s.r.o.