Dědičnost Gaucherovy nemoci

Gaucherova nemoc je vrozená, geneticky podmíněná porucha. Každý člověk nese dvě kopie každého genu – od každého rodiče jednu. Geny obsahují informace o naší genetické výbavě včetně fyzických vlastností, jako jsou barva očí a výška. Všechny geny, které jedinec získá od rodičů, jsou uspořádány do 23 párů chromozomů. Chromozomy sestávají z DNA a nacházejí se uvnitř jádra každé buňky v těle. Každý chromozom obsahuje tisíce genů (podrobná ilustrace – viz obrázek níže).

Odhaduje se, že každý člověk nese v každé buňce svého těla 8 až 10 genů, které jsou zmutované neboli „pozměněné“. Některé genové změny nemají významný vliv, avšak jiné mohou u postižených jedinců vést k onemocnění. Stejně jako normální geny se i mutované geny předávají z jedné generace na druhou.

Uvedeným způsobem se předávají z rodičů na potomky i geny pro tvorbu enzymu glukocerebrosidázy. U pacientů s Gaucherovou nemocí jsou vadné obě kopie genu pro glukocerebrosidázu, které jedinec získá od svých rodičů; enzym glukocerebrosidáza tedy není schopen normální funkce.

U mužů i u žen se vyskytuje stejné riziko

Lidé mají normálně 46 chromozomů, které jsou uspořádány do 23 párů.

Jeden pár chromozomů určuje pohlaví (tyto chromozomy se nazývají X a Y). Ženy mají 2 chromosomy X a muži mají jeden X a jeden Y). Zbývajících 22 párů chromozomů se nazývá autozomy. Geny pro glukocerebrosidázu se přenášejí autozomálně na chromozomu číslo 1.

Pokud má člověk alespoň jeden normální gen pro glukocerebrosidázu, pak se Gaucherova nemoc nerozvine. Lékaři nazývají Gaucherovu nemoc jako „autozomálně recesivní onemocnění“, protože geny pro glukocerebrosidázu se přenášejí autozomálně a aby se nemoc rozvinula, musí být zmutované obě kopie genu.

Dědičnost Gaucherovy nemoci

Osoba s jedním vadným genem a jedním normálním genem pro glukocerebrosidázu je „přenašečem“ Gaucherovy nemoci (glukocerebrosidáza je enzym, který při Gaucherově nemoci chybí nebo je vadný). U přenašečů se onemocnění nerozvine, protože jeden ze dvou genů je normální a je schopen tvořit dostatečně kvalitní enzym, který brání hromadění tukové látky glukocerebrosidu v buňkách. U přenašečů Gaucherovy nemoci sice nejsou přítomny projevy nemoci, existuje však pravděpodobnost 50 : 50, že „geny Gaucherovy nemoci“ předají svým potomkům.

Jaká je pravděpodobnost, že narozené dítě bude mít Gaucherovu nemoc nebo bude jejím přenašečem?

Pokud je jeden z rodičů přenašečem a druhý rodič není postižen, existuje u dítěte 50% pravděpodobnost, že se stane přenašečem. Jsou-li oba rodiče přenašeči, existuje 50% pravděpodobnost, že se jejich dítě stane přenašečem a 25% pravděpodobnost, že se u dítěte vyvine onemocnění. Zároveň ale existuje 25% pravděpodobnost, že dítě neonemocní, ani nebude přenašečem. To znamená, že při každém očekávaném narození potomka – přenašečů existuje pravděpodobnost 3 : 4 (75 %), že budou mít dítě bez Gaucherovy nemoci, a 1 : 4 (25 %), že budou mít dítě postižené Gaucherovou nemocí.

Výskyt nemoci u aškenázských Židů

V populaci židovského původu z východní Evropy (tzv. aškenázští Židé) je podstatně vyšší výskyt Gaucherovy nemoci typu 1 (1 případ na 450 osob) než v obecné populaci (1 případ na 40 000 – 60 000 osob). Přibližně 1 z každých 12 až 15 aškenázských Židů je přenašečem.

Genetické poradenství

Gaucherova nemoc je geneticky podmíněná porucha, proto se u všech blízkých příbuzných osob s Gaucherovou nemocí vyskytuje riziko onemocnění nebo potenciálního nosičství genu Gaucherovy nemoci. Rodiny s výskytem Gaucherovy nemoci v minulosti se mohou poradit s lékařem o možnostech genetického vyšetření.

Stav přenašečství lze stanovit na základě analýzy DNA. Možné je i prenatální vyšetření na Gaucherovu nemoc v raném těhotenství. Párům, u kterých byl zjištěn stav přenašečství nebo u nichž se v rodině vyskytuje Gaucherova nemoc, je k dispozici genetické poradenství.

Použitá literatura

  1. Ehler E a kol. Vzácná onemocnění. Solen, 2013.
  2. Niederau C. Gaucher Disease 1st ed. Bremen:UNI-MED, 2006. ISBN 3-89599-926-1
  3. Grabowski GA et al [online]. In: OMMBID. Gaucher Disease [cit.02-10-2015]: http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=62643884&bookid=971&Resultclick=2&q=gaucher.
  4. Gaucher Care [online] [cit.13-04-2016]: http://www.gauchercare.com/.

GZCS.GD.16.04.0083