Dědičnost Pompeho nemoci

Pompeho nemoc je genetické onemocnění, to znamená, že je způsobeno vadou v genové výbavě daného jedince. Geny určují mnoho vlastností těla včetně tvorby důležitých enzymů. Pompeho nemoc se dědí, když dítě získá od obou rodičů pozměněný (zmutovaný) nebo vadný gen GAA, což má za následek nedostatečnou aktivitu nebo funkční poruchu enzymu GAA.

Příčina onemocnění

Základní příčinou Pompeho nemoci je nepřítomnost nebo významný nedostatek specifického enzymu, kyselé alfa-glukosidázy (označované též jako GAA). Jeho nepřítomnost nebo významný nedostatek vedou k nadměrnému hromadění látky zvané glykogen ve svalových buňkách.

GAA gen je zodpovědný za tvorbu enzymu GAA, který je nezbytný ke štěpení glykogenu. Glykogen se hromadí v buňkách uvnitř tzv. lyzosomů (malých útvarů uvnitř buněk). Pokud je gen GAA vadný (defektní), může být enzym nefunkční nebo může mít nedostatečnou aktivitu. Výsledkem je nadměrné množství glykogenu, které se ukládá v lyzosomech a vede k projevům Pompeho nemoci.

Poznámka: gen GAA
Gen odpovědný za Pompeho nemoc byl identifikován v roce 1979 a nazván kyselá alfa-glukosidáza. Zkratka GAA se často zaměňuje a odkazuje jak na gen, tak i na enzym podílející se na Pompeho nemoci.

Jak určit, kdo bude postižen

Všechny geny v organismu se vyskytují v párech: jednu kopii získáváme od otce a druhou od matky. Kombinace genů GAA zděděná od obou rodičů určuje, zda bude daná osoba postižena Pompeho nemocí:

– pokud jsou oba geny v páru normální (bez vad), pak daná osoba neonemocní,
– pokud jsou oba geny v páru vadné (defektní), pak daná osoba onemocní,
– je-li jeden gen normální a jeden vadný, bude daná osoba přenašečem. Nedostane Pompeho nemoc, ale je „nosičem“ vadného (defektního) genu a může jej přenést na své vlastní děti.

Obrázek 1. Autozomálně recesivní dědičnost

Pompeho nemoc se dědí autozomálně recesivně. Oba rodiče dítěte s onemocněním musí být přenašeči pozměněného (mutovaného) genu pro GAA, a u každého potomka, který se jim narodí, je 25% pravděpodobnost, že onemocní, 50% pravděpodobnost, že se stane přenašečem, a 25% pravděpodobnost, že ani neonemocní ani se nestane přenašečem.

Přenašeči Pompeho nemoci

Nosiči Pompeho nemoci mají jeden vadný gen GAA, jejich normální kopie genu GAA umožňuje dostatečnou tvorbu enzymu, která zajišťuje funkčnost buněk. Enzymatická aktivita u těchto pacientů je obvykle poněkud nižší oproti normálu, ale pacienti nemají žádné příznaky.

Pravděpodobnost zdědění Pompeho nemoci

Nejběžnějším modelem dědičnosti, který vede ke vzniku Pompeho nemoci, je stav, kdy jsou oba rodiče přenašeči. V takovém případě existuje při každém těhotenství pravděpodobnost:

• 1:4 (25 %), že dítě zdědí oba vadné geny, a tedy onemocní,
• 2:4 (50 %), že dítě zdědí pouze jeden vadný gen a stane se přenašečem,
• 1:4 (25 %), že dítě zůstane zcela neovlivněno.

K méně běžným scénářům dědičnosti patří následující situace:

• pokud jsou oba rodiče postiženi Pompeho nemocí, pak nemoc zdědí každé dítě,
• je-li jeden z rodičů nemocný a druhý je přenašečem, existuje u každého dítěte 50% pravděpodobnost, že zdědí Pompeho nemoc, a 100% pravděpodobnost, že se stane přenašečem.

Všimněte si, že pokud má jeden z rodičů Pompeho nemoc a druhý rodič nikoliv (a ani není přenašečem), budou všechny děti přenašeči (protože vždy zdědí jeden vadný a jeden normální gen), ale žádné z nich touto nemocí neonemocní.

Poznámka: autozomálně recesivní
Pompeho nemoc je autozomálně recesivní genetická porucha, protože:

  • GAA gen se nachází na autozomu – tj. chromosomu, který není vázán na pohlaví,
  • GAA gen je recesivní, to znamená, že pouze jeden vadný gen onemocnění nezpůsobí – aby daný jedinec onemocněl, musí mít změněné oba geny v páru.

Použitá literatura

  1. Ehler E a kol. Vzácná onemocnění. Solen, 2013.
  2. Baethmann M. Pompe Disease 2nd ed. Bremen:UNI-MED, 2014. ISBN 978-1-84815-209-0.
  3. Hirschhorn R., Reuser JJA [online]. In: OMMBID. Glycogen Storage Disease Type II: Acid -Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency [cit.02-10-2015]: http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=62641992&bookid=971&Resultclick=2&q=pompe.
  4. Pompe Community [online] [cit.25-04-2016]: www.pompe.com/.

GZCS.PD.16.04.0106