Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Život s onemocněním

Léčba příznaků a kontinuální léčba

Pacienti s LSD procházejí mnohými, často velmi odlišnými typy lékařských vyšetření. Vzhledem k tomu, že mnoho LSD postihuje různé části těla, pacienti jsou často léčeni různými lékaři, kteří se specializují na různé oblasti. Specialista na konkrétní onemocnění bude často koordinovat léčbu pacienta, aby sledoval vývoj onemocnění a podle toho upravil léčbu. Tanpaiboon P. Transl. Sci. Rare Dis 2019;4:133–157.

I když je pro některá LSD dostupná specifická léčba, managment většiny z nich se soustřeďuje na symptomatickou léčbu. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25.

Například problémy s ledvinami lze řešit dialýzou, problémy s kostrou korektivním chirurgickým zákrokem, svalovou relaxaci fyzioterapií. Tato léčba však neovlivňuje biochemickou podstatu LSD a obvykle nezabrání progresi onemocnění. Graham S. Eur Ophth 2009;2(1):1-4.

Ačkoli je léčba symptomů důležitá pro všechna lyzosomální střádavá onemocnění, pro některé nemoci je k dispozici léčba, která řeší základní problém s ukládáním materiálu v lyzosomech: Graham S. Eur Ophth 2009;2(1):1-4

 

Transplantace kostní dřeně nebo transplantace hematopoetických (nebo krvetvorných) kmenových buněk (BMT/HSCT)

Důvodem pro použití transplantace kostní dřeně bylo, že tato terapie poskytuje trvalý zdroj buněk s normálními hladinami enzymů diferencujících se z buněk transplantované kostní dřeně. Tento enzym je poté k dispozici i ostatním deficitním buňkám pacienta. Postupem času se zavedla transplantace pupečníkové krve místo kostní dřeně a také důkladnější posuzování a výběr dárců, čím se snížily nežádoucí účinky a zlepšila účinnost transplantace. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25.

Enzymová substituční léčba (ERT - enzyme replacement therapy)

Infuze chybějícího nebo špatně fungujícího enzymu se podává přímo do krevního řečiště pacienta. Cílem léčby je zajistit, aby měl organizmus pacienta správné množství enzymu pro zpracování odpadních látek v buňkách. Graham S. Eur Ophth 2009;2(1):1-4.  Účinky této terapie na příznaky související s centrálním nervovým systémem jsou při podání do krevního řečiště limitované, protože průnik ERT přes hematoencefalickou bariéru je omezený. Tanpaiboon P. Transl. Sci. Rare Dis 2019;4:133–157.  Pro tyto případy, je-li to možné, je nutné využít výhody jiných transportních systémů (inzulín nebo transferín), případně využít přímé podání do mozku nebo míšního kanálu. Graham S. Eur Ophth 2009;2(1):1-4.

Terapie inhibice syntézy substrátu (SSI) nebo redukce substrátu (SRT)

Léčivé přípravky pro SRT jsou malé molekuly inhibující tvorbu makromolekul v lyzosomech s cílem snížit hromadění nerozloženého substrátu. Jsou podávány orálně (ústy). Mezi výhody také patří, že jsou stabilní při pokojové teplotě a nejsou imunogenické. Některé z nich dokážou přecházet přes hematoencefalickou bariéru a mohla by být použita pro léčbu nemocí, u nichž je ovlivněn centrální nervový systém. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25.

Chaperony

Mnoho mutací v genech kódujících lyzosomové enzymy způsobuje nestabilitu proteinů a s tím související rychlejší degradaci a/nebo jejich sníženou katalytickou aktivitu. Chaperonová terapie může stabilizovat zmutované enzymy, a tak prodloužit dobu jejich funkčnosti a/nebo zlepšit jejich účinnost. Tím se snižuje hromadění substrátu. Platt FM et al. Nat. Rev. Dis. Primers 2018;4(1):1-25