Vstupujete do části určené pro odbornou veřejnost

Základní patologie

MPS I je jednou z více než padesáti známých vzácných dědičných poruch zvaných lyzosomální střádavá onemocnění. Každé z těchto onemocnění je způsobeno vrozenou genetickou vadou, jež vede k nedostatku specifického lyzosomálního enzymu či enzymů. Věk propuknutí nemoci, postižení orgánového systému (orgánových systémů) a závažnost těchto onemocnění se výrazně liší, avšak všechna z nich jsou progresivní.

Mukopolysacharidóza typu I (MPS I) je autozomálně recesivní dědičné onemocnění s patologickými projevy ve většině orgánových systémů a tkání. Onemocnění je způsobeno defektem v genu kódujícím lyzosomální enzym alfa-L-iduronidázu, přičemž postižení jedinci buď nejsou schopni tento enzym produkovat vůbec, nebo jej produkují v malých množstvích. V důsledku deficitu enzymu alfa-L-iduronidázy dochází ke zhoršení schopnosti buněk štěpit glykosaminoglykany (GAG) dermatansulfát a heparansulfát, což vede k nepřetržitému hromadění GAG v buňkách. Tím se spouští mohutná lavina patologických procesů specifických pro jednotlivé orgány a dochází ke snížení funkce orgánů a může vyústit až k život ohrožujícím komplikacím. Michalík J, Zeman J et al. Mukopolysacharidóza. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010. ISBN 978-80-86417-11-0.

Děti postižené tímto onemocněním se po narození jeví zpočátku klinicky normální, mohou se u nich objevit hernie. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. In: Scriver C, Beaudet A, Sly W, et al., eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York: McGraw Hill; 2001:3421-3452. Avšak postupem času vede progresivní hromadění GAG ke kostním deformitám, zhoršení respirační a srdeční funkce a je odpovědné za zvětšení orgánů, jako jsou játra a slezina. Ješina P. Mukopolysacharidóza I v revmatologické ambulanci. Acta Medicinae 2016;7:3-6. Klinický vývoj fenotypu většiny pacientů není možné předpovědět podle biochemických ukazatelů. Pacienti s MPS I mohou i přes to, že budou mít podobnou úroveň enzymového deficitu, akumulace GAG a podobně, vykazovat široké spektrum příznaků a různý stupeň závažnosti. Neufeld EF, Muenzer J. The mucopolysaccharidoses. In: Scriver C, Beaudet A, Sly W, et al., eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York: McGraw Hill; 2001:3421-3452.